Obsah

Podání daňového přiznání při změně pozemků po revizi katastru nemovitostí

Typ: ostatní
Oznámení katastrálního úřadu.

 

Sdělení vlastníkům pozemků  v k.ú. Starý Poddvorov po provedené revizi katastru nemovitostí.

 

Na území obce Starý Poddvorov probíhala v roce 2020 revize údajů vedených v katastru nemovitostí. Při revizi byly zjištěné změny projednané s vlastníky zapsány a o provedených změnách byli vlastníci písemně informováni. Revize údajů bude ukončena v únoru 2021.  Všechny změny, ať už ohlášené vlastníky nebo na základě zjištění katastrálního úřadu byly již zapsány k 31.12.2020.

 

Dovolujeme si tímto upozornit dotčené vlastníky na povinnost provedené změny ohlásit příslušnému finančnímu úřadu, a to do konce ledna 2021.

 

V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku, zejména změna druhu ze zemědělského pozemku na nezemědělský pozemek (ostatní plocha, zastavěná plocha) nebo změna na  trvalý travní porost, zápis staveb dosud nezapsaných v katastru nemovitostí a dále docházelo i ke sloučení parcel. I tyto změny je nutno ohlásit (podat úplné nebo dílčí daňové přiznání).

  

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 daňového řádu povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

 

Provedené změny údajů můžete ověřit i nahlížením do katastru nemovitostí na internetových stránkách.

Další informace k revizi najdete v informačním letáku (na https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Revize-katastru/Revize_letak.aspx) nebo na kterémkoliv katastrálním pracovišti.


Vytvořeno: 5. 1. 2021
Poslední aktualizace: 5. 1. 2021 17:46
Autor: Ing. Ivo Padalík