Obsah

Školy

Základní škola

 
Kontakt: ZŠ a MŠ Starý Poddvorov
                  696 16 Starý Poddvorov 173
 
                  Telefon: 518 372 152
                  www.zsstarypoddvorov.cz
              
Ředitelka školy: Mgr. Sylvie Hrbáčková
    ŠKOLA         
                 
     Poddvorov se v poslední třetině 18. století postupně stále více zalidňoval. Na vzrůstu obce se podíleli jak nově příchozí chalupníci, tak také přirozený přírůstek obyvatelstva. Dětská úmrtnost byla sice veliká, nebyly však řídké ani případy, kdy manželé vychovali sedm i více dětí. Poddvorovské děti neměly dlouho možnost pravidelně navštěvovat školní výuku. Tato neradostná situace byla ale dána také tím, že Starý Poddvorov byl přifařen a přiškolen do Čejkovic. Poměrně velká docházková vzdálenost byla zřejmě i důvodem, proč do školy chodily poddvorovské děti nepravidelně a představovala pravděpodobně i vítanou záminku hospodářů, proč děti do školy neposílat vůbec a přidržovat je při potřebných pracích na hospodářství.
     Nadále neúnosný stav vedl představené Starého i Nového Poddvorova k tomu, aby se, pravděpodobně na popud nějakého z osvícenějších vrchnostenských úředníků, začali zajímat o vybudování školy vlastní. Z 16. listopadu 1821 se zachovala výzva brněnského krajského úřadu, v níž pisatel sděluje hodonínskému vrchnostenskému úřadu, že byl kobylským děkanátem a radou školního distriktu informován o tom, že představitelé Starého a Nového  Poddvorova sepsali supliku, v níž upozorňovali na skutečnost, že své děti nemohou nadále posílat do vzdálené školy v Čejkovicích a požádali o zřízení nové vlastní školy. Vrchnostenský úřad tím byl vyzván ke zřízení nové školy ve Starém Poddvorově.
    školní děti
               Foto z roku 1920   
    
     Potvrzené rozhodnutí z krajského úřadu, umožňující vybudování školy, přišlo do obce 16. března 1822, dlouho se však jednalo o tom, kde by škola měla stát. Na její nové vystavení obce neměly prostředky a nakonec tedy 15. dubna 1823 sdělily, že ke škole bude přebudována již stojící vrchnostenská budova, místní bývalá bednárna, předtím hájovna s rozsáhlými sklepy, s tím, že panství bude mít nad školou patronát.
     Na místo prvního poddvorovského učitele byl 6. prosince 1823 ustanoven a brněnskou konsistoří potvrzen učitel František Donée. Přesný rozpis povinností vůči škole a učiteli byl ale s poddvorovskými představenými dohodnut teprve 12. dubna 1825. Škola byla zařízena velmi chudě, jediná učebna byla opatřena 16 lavicemi, další dvě místnosti sloužily jako učitelský příbytek. K dispozici měl učitel ještě komoru, dva chlévy, které ale stěží využíval, předzahrádku a zeleninovou zahradu za domem.
         škola
      V roce 1878 škola měla svou místní školní radu. 5. února 1884 se konala schůze o stavbě nové školní budovy, neboť jedna třída tak velkému počtu žactva již nestačila. Požádali hodonínského stavitele o vyhotovení plánu a rozpočtu na stavbu nové školy. 15. ledna 1889 byla vyhlášena dražba na stavbu nové školní budovy, kterou vyhrál stavitel Karel Hollan za 9.000 zlatých. Dne 1.9. 1889 byla již postavena přízemní nová škola. V roce 1893 byla rozšířena na trojtřídní se 181 žáky.  V roce 1903 byla zřízena jednotřídní škola v Novém Poddvorově a děti nemusely docházet do přetížené školy staropoddvorovské.
       V roce 1914 navštěvovalo školu 186 žáků. V témže roce byla škola přestavěna na jednopatrovou budovu.  Od roku 1926 se v ní učilo již ve 4 třídách. Roku 1928 bylo škole přiděleno hřiště.
              škola
       V roce 1971 byla zahájena generální oprava školy a po tu dobu se děti učily v místnostech požární zbrojnice. K 1. září je zrekonstruovaná budova školy opět uvedena do provozu. Od roku 1975 je II. stupeň převeden do nově zbudované moderní školy v Čejkovicích. Roku 1987 byla místní škola zrušena a všechny děti dojížděly do Čejkovic.
     V roce 1990 byla škola opět otevřena, pouze první třída s 16 prvňáčky, zatím jako detašované pracoviště ZŠ Čejkovice. Od 1.9.1991 přestává být školou filiální a s 31 dětmi  1. a  2. ročníku je již samostatnou s vlastním ředitelstvím. V současné době navštěvuje malotřídní školu 60 dětí v 5 ročnících.
   škola boční