Obsah

Dětská hřiště

 

 

Provozní řád veřejných dětských hřišť v majetku Obce Starý Poddvorov

Dětské hřiště a park „Na Řádku„ parcelní číslo:

Dětské hřiště „U Bytovek„ p. č. :

Dětské hřiště „Na hřišti„ p. č.:

 

Majitel a provozovatel dětského hřiště:

Obec Starý Poddvorov, zastoupená starostou obce tel. 725 111 217

Za úklid hřiště odpovídá: Obec Starý Poddvorov, resp. pracovníci pověření starostou obce..

 

Hřiště je zřízeno pro děti od 3 do 14 let.

Zařízení slouží ke hrám a sportovnímu využití dětí a mládeže.

Přístup dětí do 6-ti let je povoleno pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

Za bezpečnost dětí na hřišti a sportovišti zodpovídají jejich zákonní zástupci.

 

PROVOZNÍ DOBA:

Od 1. května -  do 30. září ……………………………… 8:00 – 21:00 hod

Od 1. října -  do 30. dubna ……………………………. 9:00 – 19:00 hod

V CELÉM PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:

 • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek

 • manipulace s otevřeným ohněm

 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat

 • vstup se psy a jinými zvířaty

 • jízda na kole (trávníky, oblázkové apod.)

 • vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy

 • poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště

 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat hřiště a jeho okolí

 • stanování a nocování

 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště

 • používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání

 

Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště a pískoviště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

 

VSTUP NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁN:

 • pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo na něm zjistíte vadu

 • pokud se na ploše hřiště nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví

 • v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat

 

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

 

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.

 

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.

 

Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.

 

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející osoba.

 

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

 

Všechny osoby, které vstoupí do areálu hřiště, se musí řídit tímto provozním řádem. V případě poškození areálu nebo jeho zařízení bude náhrada škody spojená s opravou předepsána tomu, kdo škodu způsobil.

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.

 

Tento provozní řád byl schválen usnesením zastupitelstva obce Starý Poddvorov dne 11.5.2016.

Provozní řád dětského hřiště má platnost ode dne schválení tj. 11.5.2016.

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

 

IZS

HASIČI

ZACHRANNÁ SLUŽBA

POLICIE ČR

112

150

155

158