Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Kanalizace

Kanalizace v obci

Obec Starý Poddvorov je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizační sítě v obci a čistírny odpadních vod.

Připojení na kanalizaci

Co je kanalizační přípojka?

Kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu, stavebnímu a kolaudačnímu rozhodnutí, které vydává příslušný stavební úřad.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované nemovitosti. Před záhozem kanalizační přípojky je žadatel povinen přizvat správce veřejné kanalizace ke kontrole položení a montáže.

Souhrn kroků pro zřízení přípojky:

 Základní informace:

 • Investorem nově budované kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejnou kanalizaci připojují. Náklady spojené s rekonstrukcí kanalizační přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti.
 • Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka, pouze výjimečně lze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více přípojek pro jednu nemovitost rozsáhlou.
 • Je-li na kanalizační přípojce umístěna revizní šachta a schválena na podkladě PD, případné opravy a údržbu kanalizační přípojky zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů, a to v úseku od kanalizačního řadu po revizní šachtu umístněnou na veřejném prostranství.
 • Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění kanalizační přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem
 • Provozovatel je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu-stavebního povolení kanalizační přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována (tam, kde není nařízena kolaudace po dokončení a kontrole přípojky), je provozovatel povinen uzavřít s vlastníkem připojené nemovitosti smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod.
 • Připojení kanalizační přípojky na stoku veřejné kanalizace může provést pouze odborná osoba či organizace.
 • Svévolné připojení kanalizační přípojky do veřejné kanalizace bez písemného souhlasu Obce Starý Poddvorov nebo poškození veřejné části kanalizace je zakázáno a podléhá sankcím dle platné právní úpravy.

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvní podmínek

Kanalizační přípojky jsou povolovány v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a v souladu se zákonem č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Pro kanalizační přípojku je vyžadováno územní rozhodnutí (územní souhlas). Na základě výše uvedeného doporučujeme dodržet následující postup.

 1. Zájemce o novou kanalizační přípojku (dále jen žadatel) nebo jeho zástupce (projektant) prověří u provozovatele možnost napojení na veřejnou kanalizaci, případně mu bude poskytnut zákres s umístěním kanalizačního sběrače v dané lokalitě.
 2. Pro vydání územního souhlasu (rozhodnutí) je nutné si nechat zpracovat projektovou dokumentaci (PD), kterou může vypracovat pouze oprávněná osoba (projektant) v souladu s požadavky stavebního zákona.
 3. Po vypracování PD se jedno paré předloží k vyjádření obci Starý Poddvorov. Písemné vyjádření slouží jako podklad pro stavební úřad.
 4. Žadatel si na příslušném stavebním úřadě vyřídí patřičné povolení (územní souhlas, apod.) a po jeho obdržení se osobně dostaví na obec.
 5. Žadatel na základě vydaného povolení stavebního úřadu vyplní na obci „Žádost o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci“. Následně bude sepsána „Smlouva o odvádění odpadních vod“. Smlouva vstoupí v platnost v den podpisu ze strany Obce Starý Poddvorov po provedené kontrole realizace přípojky.  Po podpisu ze strany obce obdrží žadatel 1 stejnopis.
 6. Žadatel může provést realizaci samotné přípojky.
 7. Před záhozem kanalizační přípojky, bude přizván ke kontrole pověřený zástupce obce k provedení prohlídky napojení přípojky na veřejnou kanalizaci, uložení kanalizačních trub a ke kontrole trasy přípojky dle projektové dokumentace. O provedené prohlídce bude proveden záznam skutečného provedení přípojky do „Žádosti o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci“.
 8. Po dokončení žadatel předá zástupci provozovatele veřejné kanalizace projektovou dokumentaci realizované přípojky. V případě, že došlo ke změně, zajistí zakreslení dle skutečného stavu provedené kanalizační přípojky.
 9. Zprovoznění kanalizační přípojky.