Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Ověřování

Legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
Legalizace se neprovede
a)  jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
b)  je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
c)  jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
  • Poplatek za legalizaci: 30,- Kč za každý podpis .
  • Nutný občanský průkaz!!

Vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
Vidimace se neprovede
a) je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, služební průkaz, vkladní knížka, los, sázenka, geometrický plán, rys nebo technická kresba,….
b) je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
c) je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
d) jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
e) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
f)  není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o
1.  prvopis
2. již ověřenou vidimivanou listinu
3.  opis anebo kopii pořízenou ze spisu
4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
  • Poplatek za vidimaci: 30,- Kč za každou započatou stránku