Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Starý Poddvorov
starýpoddvorov

Rozvoj obce, studie

Program rozvoje obce

proJedním z požadovaných dokumentů obce, pro podávání žádostí o dotace, je mít zpracovaný Program rozvoje obce.

Práce na dokumentu byla započata na podzim 2017 a dokončena schválením v zastupitelstvu obce 12.12.2018.

Na zpracování se za obec podíleli:

Starosta Ing. Ivo Padalík, místostarosta JUDr. Jaroslav Mikuš a zastupitelka Mgr. Miroslava Hajdová.

Tvorba měla několik fází:

 1. Tvorba a připomínkování analytické části
 2. Dotazníkové šetření  - občané
 3. Prezentace výsledků dotazníkového šetření naleznete zde
 4. Návrh a zpracování strategické části
 5. Výsledný dokument schválený v zastupitelstvu obce naleznete níže

Plán rozvoje sportu 2018-2025

Strategický plán rozvoje sportu v obci Starý Poddvorov na období 2018 - 2025

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Strategický plán rozvoje sportu v Starém Poddvorově je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.
 2. Koncepce podpory sportu v Starém Poddvorově je obsažena i v současné době zpracovávaném Strategickém plánu rozvoje obce Starý Poddvorov do r. 2025.
 3. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.
 4. Cílem strategického plánu sportu obecně je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.

Článek II.

Základní pojmy

 1. Sport, všeobecné sportovní činnosti - Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
 2. Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
 3. Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
 4. Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
 5. Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.
 6. Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
 7. Sportovní komise a kulturní komise – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci

Článek III.

Úloha obce v zajišťování sportu

 1. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce1.
 2. Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z jejich kulturně historických tradic.
 3. Obec se spolupodílí na financování sportu a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku².
 4. Hlavní úkoly obce:
 • zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,
 • zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů,
 • podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,
 • kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
 • zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
 • podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce.

   

   

   

Článek IV.

Oblasti podpory sportu v obci

 1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce.
 2. Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí.
 3. Sport dětí a mládeže

Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí na mládeže.

Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.

Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.

1)  vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Priorita:

 • údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (fotbalové hřiště, multifunkční hřiště)
 • údržba stávajícího dětského hřiště ve vlastnictví obce, případná modernizace a rozšiřování v souladu s potřebami obce (dětské hřiště na zahradě mateřské a základní školy, dětské hřiště ve sportovním areálu TJ Starý Poddvorov, u bytovek č.p. 352 a u bývalé cihelny na Řádku)
 • podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školském zařízení obce
 • podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládeže
 • podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže.

   

Sport pro všechny

 1. Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví

  Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.

  Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.

Priorita:

 • údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce
 • rozšiřování odpočinkových zón
 • podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků
 • podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí
 • podpora nejrůznějších pohybových aktivit např. dětský den, skákací hrad, aktivní trávení volného času, pohybové soutěže 
 • podpora úspěšných místních sportovců.

   

   

   

Článek V.

Formy podpory sportu v obci

Přímá podpora (finanční)

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce

 • pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení,
 • revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace obce

 • z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady na plavecký kurz dětí základní školy,

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám.

Nepřímá podpora

a) údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,

b) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,

c) propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,

d) možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí,

e) možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Strategický plán rozvoje sportu ve Starém Poddvorově schválilo Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov na svém  43. zasedání konaném dne 13. 6. 2018 usnesením č.4.

2. Strategický plán rozvoje sportu ve Starém Poddvorově je zveřejněn na webových stránkách obce www.poddvorov.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

Ve Starém Poddvorově 20.6.2018

Ing. Ivo Padalík

starosta obce

Studie Újezdy

Obec Starý Poddovrov nechala za finanční podpory EU a Ministerstva  pro místní rozvoj  koncem roku 2017 zpracovat územní studii veřejných prostranství ve dvou lokalitách a to lokality Újezda a Sádky . Obě lokality jsou vymezeny územním plánem pro výstavbu rodinných domů se zázemím.

Účelem studie je vymezit veškerá veřejná prostranství a určit stavební čáru.

Obec Starý Poddovrov nechala za finanční podpory EU a Ministerstva  pro místní rozvoj  koncem roku 2017 zpracovat územní studii veřejných prostranství ve dvou lokalitách a to lokality Újezda a Sádky . Obě lokality jsou vymezeny územním plánem pro výstavbu rodinných domů se zázemím.

Účelem studie je vymezit veškerá veřejná prostranství a určit stavební čáru.

Architektonická studie veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo obce nechalo vypracovat architektonickou studii pro rozvoj a úpravu vzhledu veřejného prostranství v okolí zvonice a základní školy.

Hlavními požadavky bylo revitalizovat vybrané prostory a dát jednotný vzhled a myšlenku těmto místům. Vybudovat místa pro sezení, zpevněnou plochu s lavičkami se zpevněnou plochou parkoviště. Místa by měla být upravena tak, aby lépe sloužila při kulturních akcích jako je Božské srdce, hody, kolotoče a rozsvěcení vánočního stromu.

Celkový pohled

Odkaz na celou architektonickou studii Typ: PDF dokument, Velikost: 46.72 MB