Obsah

Ubytování ve Starém Poddvorově

 

Penzion Fialka

 

http://www.fialkamorava.cz/

dovolena@fialkamorava.cz

+420 724 057 377, +420 602 740 203 

Penzion Prygl

http://www.penzion-prygl.cz/

 penzionprygl@seznam.cz

+420 777 226 391

Ubytování u Padalíků

https://www.ubytovani-poddvorov.cz/

korinthinfo@seznam.cz

+420 420 734 542 950

Vinařství Prygl

 s penzionem

https://www.vinarstvi-prygl.cz/penzion/ubytovani

vinarstviprygl@seznam.cz

+420 723 745 031, +420 728 647 625

Ubytování Kuchyňka

https://ubytovani-kuchynka-starypoddvorov.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

+420 602 591 596