Obsah

Poplatky a ceník služeb

 

1. Poplatek za odvoz komunálního odpadu

2. Poplatek za nájem hrobového místa

3. Poplatek za psa

4. Poplatek za užívání veřejného prostranství

5. Platba za stočné

6. Platba za odvoz a likvidaci rostlinných zbytků ze zahrad

7. Platba za zapůjčení skládacího posezení (pivní set)

 

 

 

 

Platba za komunální odpad

 

Výše poplatku za rok 2023 je 800,- Kč/osoba/rok

Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku.

 

Poplatek je možné uhradit hotově na pokladně nebo bezhotovostně na č.ú. 

8928671/ 0100 (Komerční banka, a.s.)

 jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.

 

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou 2/2022 Obce Starý Poddvorov.

 

 

Poplatek za nájem hrobového místa
 
Výše poplatku za nájem je vypočítáván na základě skutečné výměry hrobu.
      
 
 
Jednorázový poplatek za pronájem kolumbária činí 3.500,- Kč.
 
Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku.   
 
Nájemce musí mít s Obcí Starý Poddvorov uzavřenou Smlouvu o nájmu hrobového místa.
  
Poplatek za psa
 
 
Výše poplatku za jednoho psa                50,- Kč/rok   
         

                          za každého dalšího         75,- Kč/rok

 

Osvobozeni od poplatku jsou psi pro služební účely, kteří mají osvědčení o vykonané zkoušce.

Splatnost poplatku je do 30.6. běžného roku.

 

Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. 

 

Poplatník je povinen podat správci poplatku odhlášku z místního poplatku za psa, pokud již psa nevlastní.

 

Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou.

  • Obecně závazná vyhláška č. 3/2021  Obce Starý Poddvorov

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Výše poplatku  je za každý m² a započatý den:
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
  služeb            10,- Kč/m2
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                               
                         10,- Kč/m2
- za umístění zařízení lunaparků a jiných                                                         
                           5,- Kč/m2
- za umístění skládek stavebního materiálu nad 10 dnů                                     
                         10,- Kč/m2
 
 
Splatnost poplatku je  před povolením užívání veřejného prostranství.
  
  • Obecně závazná vyhláška 4/2021 Obce Starý Poddvorov

 

Platba za stočné 

 

Cena za 1 m³  je 28,- Kč + DPH  15%

Od 1.5.2020 cena za 1m3 je 28,- Kč + DPH 10%.

Cena stočného je stanovena usnesením zastupitelstva obce č.8 ze dne 12.12.2018.                

Poplatek je odvozen od počtu odebraných m³.
 
Poplatník, který odebírá vodu z veřejné sítě, platí stočné podle odebraných m³.
 
Poplatník, který odebírá vodu z jiného zdroje, platí stočné podle směrných čísel, která jsou stanovena: I. kategorie - domy bez sociál. zařízení                             15 m³/osoba/rok 

                II. kategorie - domy s částečným sociál. zařízením            25 m³/osoba/rok

               III. kategorie - domy s plným sociál. zařízením                    36 m³/osoba/rok

 

Poplatník,  který odebírá vodu z veřejné sítě i z jiného zdroje, platí ten odběr, který je vyšší.

Splatnost poplatku je do konce ledna následujícího roku. 

 

Platba za odvoz a likvidaci rostlinných zbytků za zahrad

Poplatek se vybírá za přistavení kontejneru občanům pro odvoz a následnou likvidaci zelných rostlinných zbytků (tráva, listí, větve, réví apod.) ve větším množsví. Kontejner nelze přistavit na místa, která jsou obtížně přístupná.  

V případě naplnění kapacity komunitní komostárny se tato služba neposkytuje.

Velký kontejner 500,- Kč

Malý kontejner a obecní traktorová vlečka 300,-Kč  

 

Platba za zapůjčení skládacího posezení (pivní set)
Nájem za zapůjčení jednoho setu 1 stůl + 2 lavice (pro 8- 10 osob). Platí se v den výpůjčky. 
 
  50,-Kč za 1 den = 24 hodin
100,- Kč za víkend = pátek - pondělí
 
Za každý set se na případné poškození vybírá kauce ve výši 100,-Kč za jeden set. V případě, že bude set vrácen čistý a bez poškození, vrací se kauce v plné výši.